Ogólne warunki sprzedaży realizowane przez "Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta".

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów przez Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta, z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Papieża Jana Pawła II 59/1/3 o numerze NIP:645-176-26-20 z klientami dokonującymi czynności prawnych, w szczególności zawierającymi umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanymi dalej Klientem).

2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorstwem wielobranżowym "Carbon" Marcin Moszyński w ramach sprzedaży przez internet w obrębie domeny liderseo.pl

3. OWS podawane są do wiadomości i akceptacji Klienta przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „www.liderseo.pl”.

4. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Przedsiębiorstwem Lider SEO Grzegorz Buchta, a Klientem stanowi równocześnie akceptację OWS przez obie strony.

§ 2 Warunki zakupu

1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.liderseo.pl

2. W przypadku, gdy warunki zamówienia nie mogą zostać przyjęte, Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta zawiadamia o tym Klienta telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, określając jednocześnie warunki, których przyjęcie jest możliwe na dany moment. W tym samym terminie Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta może odmówić przyjęcia zamówienia informując jednocześnie o przyczynach odmowy.

3. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia przez Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta oraz wynikających z postanowień OWS.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia OWS wymaga wyraźnej, pisemnej zgody strony sprzedającej, jej brak może stanowić przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia.

5. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

6. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta polega na przeniesieniu na Klienta własności towaru i jego wydaniu a ze strony Klienta na odbiorze towaru i zapłacie ceny, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Stronami w umowie sprzedaży.

7. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania towaru, nie wyłącza dochodzenia przez Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

8. W potwierdzeniu zamówienia Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia zamówienia.

§ 3 Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Klienta jest realizowana na podstawie umowy sprzedaży.

2. W potwierdzeniu zamówienia Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę, wraz z podatkiem VAT i wartość oraz potwierdza termin dostawy towaru, a także informuje Klienta o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 100 dni od wydania Klientowi towaru.

3. Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta jest związane terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Klient jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia dokładnego terminu na piśmie Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby towar został przygotowany do odbioru z uwzględnieniem interesów Klienta.

4. W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu dostawy jest spowodowane działaniem siły wyższej, termin ten ulega wydłużeniu o czas trwania takiego zdarzenia, nie dłuższy jednak niż miesiąc, po którym Klient może odstąpić od niewykonanej jeszcze części umowy.

5. W przypadku, o którym mowa w poprzednim punkcie Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta zawiadamia niezwłocznie Klienta, podając przewidywany termin dostawy.

6. W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu dostawy ma miejsce z winy Klienta, termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą odbioru towaru.

§ 4 Zapłata należności

1. Paragon fiskalny lub Faktura doręczana jest Klientowi wraz z towarem i dokumentuje jego wydanie.

2. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie ustalonym w potwierdzeniu zamówienia, zgodnie z § 2 pkt. 8 OWS.

3. Datą wykonania świadczenia przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Lider SEO Grzegorz Buchta. W przypadku wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia przez Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta potwierdzenia przyjęcia wpłaty gotówkowej.

4. Z tytułu opóźnienia w płatnościach Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Przedsiębiorstwa Lider SEO Grzegorz Buchta niezwłocznie.

2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

a) Dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po odebraniu towaru.

b) Dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu wydania towaru.

3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Klienta adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

4. Reklamacje jakościowe Klient może zgłaszać w terminie 14 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji.

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

7. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta może w pierwszej kolejności wymienić towar na wolny od wad, ewentualnie uzgodnić z Klientem stosowne odszkodowanie.

9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

10. Przedsiębiorstwo Lider SEO Grzegorz Buchta nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Klienta.

§ 6 odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni od wydania mu towaru, bez podania przyczyn.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa Przedsiębiorstwu liderseo w formie pisemnej lub na e-mail sklep@liderseo.pl.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Klient może złożyć na wzorze, będącym załącznikiem do OWS stanowiącym ich integralną część.

4. Odbiór towaru będącego przedmiotem umowy, od której odstąpił Klient podlega indywidualnemu uzgodnieniu pomiędzy Przedsiębiorstwem Lider SEO Grzegorz Buchta, a Klientem.

5. Nie przyjmujemy zwrotów towaru za pobraniem.

§ 7 postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie umowy sprzedaży między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz UNr 22, poz. 271 ze zm.).

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.